Banner
Terugblik Banner

In de webinar ‘Een veilig Tweestromenland’ op woensdag 31 maart werden raadsleden bijgepraat over veiligheid in de regio door de gezagsdriehoek Tweestromenland.

Strijd tegen drugs

Onder leiding van Leonie Willemsen gingen vier tafelgasten met elkaar in gesprek. Marriët Mittendorff (burgemeester gemeente Heumen, voorzitter gezagsdriehoek) onderstreepte in haar opening het belang van de samenwerking tussen de verschillende partners in de aanpak van ondermijning. Ze stipte kort een aantal ontwikkelingen aan van afgelopen jaar en introduceerde de twee thema’s van de webinar: ‘Ondermijning’ en ‘Zorg & Veiligheid’. Daphne Bergman (burgemeester gemeente Beuningen, portefeuillehouder Ondermijning) besteedde aandacht aan de nieuwe ondermijningscoördinator en de nieuwe aanpak ‘Veilig buitengebied’. Amir Buco (teamchef basisteam Tweestromenland) vertelde meer over de strijd tegen drugs. In 2020 ontmantelde de politie bijvoorbeeld veertig hennepkwekerijen in Tweestromenland. Ook kwam officier van justitie Martine Polfliet aan het woord over de rol van het Openbaar Ministerie in de aanpak van drugs en ondermijning.

Voorkomen en ingrijpen

Na een aantal vragen uit de chat was het tijd voor het tweede onderwerp van het plenaire onderdeel ‘Zorg & Veiligheid’. Er was aandacht voor de verschillende kanten van de problematiek. Het aanstellen van jeugdagenten ter voorkoming van en ingrijpen op jeugdcriminaliteit, maar ook het effect van verwarde personen in de wijken. Ook werd gekeken naar de verbinding met het Openbaar Ministerie. Het blijkt dat 45-60% van de gedetineerden een licht verstandelijke beperking heeft. Het zijn veelal kwetsbare personen die vatbaar zijn om ingezet te worden in de criminaliteit. Samen met de zorgpartners probeert men te voorkomen dat deze personen zich laten verleiden tot criminele activiteiten. Als zij dan toch strafbare feiten plegen, kijkt men naar een betekenisvolle afdoening, bijvoorbeeld via gedwongen kader in de juiste hulpverlening krijgen. Vervolgens gingen de deelnemers naar een van de twee workshops.

Workshop ‘Aanpak veilig buitengebied’

Burgemeester van Neerbos (gemeente West Maas en Waal) vertelde dat de provincie Gelderland een ‘agenda veilig buitengebied’ heeft opgesteld. Hieruit blijkt dat er nog veel te doen is. Ook op districtelijk niveau is er al over nagedacht. Mariska Kerkvliet, Integrale Veiligheid ambtenaar gemeente West Maas en Waal, gaf een korte presentatie over de regionale aanpak Veilig Buitengebied. De aanpak kent twee doelen, namelijk:
1. Het vergroten van de weerbaarheid van inwoners en ondernemers van het buitengebied door de samenwerking tussen publieke en private partijen te versterken én de buitengebieden van de deelnemende gemeenten te certificeren met het Keurmerk Veilig Buitengebied.
2. Het voorkomen en bestrijden van (ondermijnende) criminaliteit door zicht te krijgen op de risico’s en/of problematiek in het buitengebied én strafrechtelijke vervolging en/of bestuurlijke handhaving in te zetten bij misstanden.

Hierna ging Sanne Groothuis in op haar onderzoek naar ondermijning in het buitengebied in heel Oost-Nederland. Dit onderzoek is voornamelijk toegespitst op drugscriminaliteit en de ondermijnende effecten daarvan op boeren en tuinders. Haar onderzoek liet nog meer zien hoe belangrijk het is om inwoners en ondernemers in het buitengebied weerbaarder te maken tegen ondermijnende criminaliteit. Daarnaast toonde haar onderzoek aan dat het echt nodig is om inzichtelijk te maken welke problematiek er in het buitengebied speelt.

Uit de discussies in de break-outrooms en het afsluitende plenaire gedeelte bleek het belang van het opnieuw leren ‘kijken’ door inwoners/ondernemers. Wat zie ik? En klopt dat? Daarnaast blijft het belangrijk om met elkaar het gesprek aan te gaan om de meldingsbereidheid te vergroten. Dit is ook een van de bouwstenen van het Keurmerk Veilig Buitengebied.

Workshop ‘Zorg & Veiligheid’

Burgemeester Van Beek, wethouder Titus Burgers (beiden gemeente Wijchen) en Joukje de Jong (procesregisseur bij het Zorg- en Veiligheidshuis) spraken samen met de deelnemers van de workshop ‘Zorg & Veiligheid’ over de dilemma’s én mogelijkheden als zowel veiligheid als zorg in het geding zijn. Een van de aandachtspunten binnen dit thema zijn de verwarde en kwetsbare personen. Doel is om specifieke groepen kwetsbare personen weerbaarder te maken en hen toe te leiden naar passende zorg. Daarmee helpen we ze uit de spiraal van overlast en criminaliteit te raken dan wel voorkomen we dat zij daarin terecht komen. We kunnen nog beter gebruik maken van elkaars mogelijkheden op het gebied van zorg, drang en dwang.

Aan de hand van een fictieve casus werden de deelnemers meegenomen in de dilemma’s, mogelijkheden, tools en belangen waar overheidspartners mee te maken kunnen krijgen op het snijvlak van zorg en veiligheid. Een jongeman komt vrij na een veroordeling. Hij heeft behoefte aan zorg en begeleiding vanwege zijn psychische kwetsbaarheid. Tegelijkertijd is er reclasseringstoezicht, mede om herhaling te voorkomen. Er ontstaat onrust in de buurt door de terugkeer van de jongeman. Buurtbewoners benaderen de politiek. Wat doet je als raadslid? Welke rol hebben de burgemeester en de wethouder Zorg?

De casus gaf inzicht in de complexiteit, maar ook hoe intensief er wordt samengewerkt om te zoeken naar een passende oplossing waarin alle verschillende belangen in meegewogen zijn. Het is nooit alléén veiligheid of alléén zorg. Luister naar je inwoners, maar houdt er ook rekening mee dat de gemeente een zorgplicht heeft jegens al haar inwoners. Zorg voor de buurt én zorg voor de dader. Hoe ver reikt de inspanningsverplichting van de gemeente? Alle tools die de gemeente tot haar beschikking heeft, worden ingezet. Maar dit kan de gemeente niet alleen. Het Zorg- en Veiligheidshuis is een netwerkorganisatie waar complexe zorg- en veiligheidsproblematiek van Tweestromenland wordt besproken door de verschillende zorg- en veiligheidspartners. Een effectieve aanpak van deze problemen is de sleutel tot duurzame gedragsverandering en het voorkomen van recidive.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.