Banner
Terugblik Banner

Op maandag 3 juni kwamen achttien griffiers en regiocoördinatoren uit de Regio Arnhem Nijmegen bijeen in het gemeentehuis van Beuningen. Het doel van de bijeenkomst was om met elkaar van gedachten te wisselen over strategieën en ontwikkelingen in de samenwerking in de Regio Arnhem Nijmegen. Hoe brengen we elkaar en het bestuur (colleges en raden) verder in de verbinding van gemeentebesturen met verbonden partijen?

Kortere beslisagenda

Voor de pauze hield Marcel Boogers een prikkelend betoog over de verschillende ontwikkelingen op het gebied van samenwerking en de gevolgen daarvan. Het zwaartepunt van het lokaal bestuur verschuift langzaam naar de regio. Hierdoor wordt de beslisagenda van de raad steeds korter. Als de raad niet wordt meegenomen in de besluitvorming is dat een democratisch probleem. Maar regionale samenwerking is ook nodig om de eigen doelen van de gemeenten te behalen.

Regionaal perspectief

Er is heel veel regionaal bestuur, maar volgens Boogers wordt er weinig regionaal bestuurd. Gemeenteraden kijken vooral vanuit een lokaal perspectief naar regionaal belang. Dit leidt tot suboptimale oplossingen. Als raadsleden uit een regio meer onderling contact zouden hebben, bijvoorbeeld over een gezamenlijke zienswijze, en raadsagenda’s op elkaar afgestemd worden, zal de samenwerking beter verlopen. Men heeft dan meer oog voor wat er in de regio speelt.

Geen afwachtende houding

Marcel Boogers roept de aanwezige griffiers op om hun raadsleden te stimuleren meer dan boekhouders te zijn. Als raden meer bezig zijn met de vragen ‘Waarom bestaat deze samenwerking?’ en ‘Behalen we de doelen zoals gesteld bij de start van de samenwerking?’ kijken zij meer vanuit een politiek standpunt in plaats van een financieel standpunt. Ook komen ze zo uit de afwachtende houding.

Concreet resultaat

Na de pauze gingen de aanwezigen onder leiding van Marcel Boogers in gesprek over hoe de raden in de Regio Arnhem Nijmegen in positie kunnen worden gebracht om in de nieuw te vormen Regio proactief en aan de voorkant invloed uit te oefenen. Deze discussie heeft als concreet resultaat dat een delegatie van de griffiers een brief schrijft aan de Regio waarin wordt opgeroepen om nut en noodzaak van de hervorming voor het voetlicht te brengen en de raden daarin mee te nemen. De aanwezigen besluiten ook om een lijst aan te leggen met de e-mailadressen van de griffiers uit de regio om het onderling contact te bevorderen.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.