Banner
Terugblik Banner

Op vrijdag 27 september spraken ongeveer 15 wethouders en raadsleden uit het Rivierengebied over het veranderende klimaat en hoe daarmee om te gaan. Ook gedeputeerde Peter Kerris van provincie Gelderland was aanwezig. De bijeenkomst leverde veel positieve energie op.

Integraal werken

De middag in het Huis van de Stad Culemborg begon met een gezamenlijke lunch. Hierbij vertelde wethouder Stefan van Someren wat voor de gemeente Neder-Betuwe de directe aanleiding was om klimaatadaptatie op te pakken. Juli 2014 zorgden extreme regenbuien namelijk voor flinke waterschade, omdat straten en woningen onderliepen. Hij adviseerde iedereen om integraal te werken en inwoners te betrekken: “Leg uit wat je doet en waarom.”

Na een kennistest over klimaatadaptatie en het nationale Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie werden de aanpak en het proces naar een regionale aanpak van klimaatadaptatie in de regio toegelicht. Ingrid Links van GGD Gelderland-Zuid schetste de gevolgen van klimaatverandering op de gezondheid van inwoners.

Effecten van klimaatverandering

In het tweede deel van de middag gingen de bestuurders aan de slag met de bollenschema’s van de Nationale Adaptatiestrategie. Deze bollenschema’s laten zien wat de effecten van klimaatverandering zijn op verschillende sectoren in de samenleving (van industrie tot gezondheid). In kleine groepen spraken de aanwezigen over de effecten die zich het meest voordoen in hun gemeente en hoe je als overheid hierop kan inspelen.

Verbetering leefomgeving

De bijeenkomst leverde veel positieve energie op. Wat opviel was de integraliteit van diverse beleidsterreinen met betrekking tot het klimaat en ook de kansen die er liggen rondom klimaatadaptatie. Bij samenwerking met het sociale domein kunnen maatregelen bijvoorbeeld worden gekoppeld aan aandacht voor eenzaamheid, zelfredzaamheid én effecten van hitte. Het lokale hitteplan biedt hiervoor handvatten. Maatregelen in het ruimtelijk domein kunnen leiden tot meer groen en ruimte om te ontmoeten en om te beschermen tegen de zon. Uiteindelijk kan klimaatadaptatie zorgen voor een verbetering van de leefomgeving.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.