Banner
Terugblik Banner

Op vrijdagochtend 15 januari kwam een meerderheid van de Gelderse griffiers digitaal bij elkaar voor alweer de derde Dag van de Gelderse griffiers.

Onder leiding van Renske Keur spraken we over de toekomst van de griffie. Jolien Houtman (griffier van Amsterdam en voorzitter van de commissie professionalisering van de Vereniging van Griffiers) zette het doel van de commissie uiteen voor de aanwezigen en verwees hen naar de ontwikkelscan van de vereniging. Daarna werd de mening van de griffiers over de toekomstbestendigheid van hun griffie gepeild. Een meerderheid ziet dat er nog het een en ander moet gebeuren voordat zij er klaar voor zijn.

Grootste uitdagingen

In een speciale editie van zijn Pruimpraat gaf Jan Dirk Pruim in een kort filmpje zijn mening over de toekomst van de griffie. De grootste uitdagingen van de toekomst zijn volgens hem complexiteit, de decentralisatieparadox en de opkomst van one-issuepartijen. Hij riep griffiers op om vooral tegenspraak en tegenwicht te faciliteren en ruimte te maken voor inwoners. Dit betekent meer met de rug naar het bestuur en het gezicht naar de samenleving.
De uitdagingen zoals geschetst door Jan Dirk Pruim bleken herkenbaar. De aanwezigen noemden ook de toegankelijkheid van informatie en het makkelijker organiseren van weerstand als toekomstige uitdagingen. De Gelderse griffiers bleken liever samen op te trekken met de ambtelijke organisatie en het bestuur, dan met de rug ernaartoe gaan staan. Door samen op te trekken met het bestuur kan gezamenlijk informatie worden opgehaald en het draagvlak voor politieke besluiten worden vergroot. Later kan je als raad en bestuur onafhankelijk van elkaar positie kiezen. Het vraagt om doordenken hoe je je als griffie positioneert.
Een andere uitdaging die gedeeld werd, is de verdunning van de politiek. Inwoners hebben steeds minder belangstelling om politiek actief te worden en er zijn te veel verschillende partijen. De cursus ‘Politiek Actief’ van ProDemos werd door meerdere griffiers aangeraden.

Workshops

Na het plenaire deel gingen de aanwezigen uiteen in drie groepen voor een workshop.

Workshop ‘Kort en krachtig overtuigen’ door het Nederlands Debat Instituut
Tijdens deze interactieve workshop werden de deelnemers meteen uitgedaagd om een pitch voor te bereiden. De opdracht was om in één minuut te vertellen waar het tweede deel van de workshop over moest gaan. We konden dus direct aan de slag met kort en krachtig overtuigen!
Elke deelnemer ontving op zijn of haar pitch persoonlijke feedback en we kozen een gezamenlijk onderwerp om verder uit te diepen. Om kort en krachtig te overtuigen, is het goed om de volgende punten terug te zien in het verhaal:

  • Benoem het probleem dat anderen ook als probleem zullen ervaren. Schets een voorbeeld dat voor iedereen bekend is en maak het tastbaar.
  • Als anderen het probleem ook ervaren en voelen, hebben zij ook eerder een oplossing.
  • Zorg voor een oplossing die draagvlak creëert voor het probleem.

Ook waren er tips over hoe je het best kunt zitten als je online wil overtuigen. Zit bijvoorbeeld recht voor je beeldscherm en zorg dat je niet van boven- of onderaf in beeld bent. Anders lijkt het alsof je op de ander neerkijkt of juist opkijkt. Op het YouTubekanaal van het Nederlands Debat Instituut vind je korte en praktische filmpjes die je helpen om kort en krachtig te overtuigen!

Workshop ‘Digitale Veiligheid’ door het Rathenau Instituut
In de workshop ‘Digitale veiligheid’ gingen de griffiers aan de slag met de vraag ‘Hoe kun je als griffier de raad ondersteunen bij het sturen op maatschappelijk verantwoorde digitalisering?’. We begonnen met een inleiding over digitalisering. Die is inmiddels niet meer weg te denken uit onze samenleving. Digitaliseren brengt ook risico’s met zich mee. Zo zijn er met regelmatig datalekken bij gemeenten en liggen persoonsgegevens op straat. Het is belangrijk om daar maatregelen voor te treffen, maar helaas zijn die nooit waterdicht. Daarnaast leren we dat de maatschappelijke impact van digitalisering veel breder is dan alleen privacy en veiligheid. Het heeft ook een maatschappelijke impact, want het geeft veranderingen in de leefwereld van de burgers. Als griffier kun je je raad helpen door het gesprek op gang te brengen over dit onderwerp en zo proberen duidelijk te maken welke brede maatschappelijke impact digitalisering eigenlijk heeft.
Op elk beleidsterrein speelt digitalisering een rol, ook bijvoorbeeld bij het implementeren van nieuwe, slimme lantaarnpalen. Met dit onderwerp gaan de griffiers aan de slag. Het doel van zo’n lantaarnpaal is in eerste instantie natuurlijk verlichting. Maar er zijn veel meer mogelijkheden en ook risico’s. Zo kun je er camera’s aan verbinden, mogelijke overlast op straat tegen gaat of je kan er een laadpaal voor elektrische auto’s aan koppelen. Maar dit kan ook weer negatieve effecten hebben: wat doen camera’s met de privacy van de bewoners?

Workshop ‘Griffiers en de gemeenteraadsverkiezingen 2022’ door de Berghauser Pont Academy
In deze workshop werd aandacht besteed aan de verschillende thema’s richting de verkiezingen waar een griffier een rol speelt. De nadruk lag met name op de periode vlak voor de verkiezingen – net erna. De aanwezigen kregen een overzicht van belangrijke data en acties die op dat moment belangrijk zijn en wat de wettelijke vereisten zijn. Tips/punten van aandacht:

  • Hou je aan de wet m.b.t. toetsing van de raad.
  • Inventariseer vooraf bij kandidaat raadsleden of zij kiezen voor de eed of de verklaring/belofte en leg meteen de eedswet uit, wat kan wel/niet?
  • Gebruik per wethouderskandidaat een eigen stembriefje om het stemproces te optimaliseren.
  • Plan je laatste raadsvergadering op tijd!
  • Bij het benoemen van bijvoorbeeld commissievoorzitters geldt: een meerderheid van stemmen besluit, niet de meeste stemmen.
  • Wijs je partijen erop dat de kandidatenlijst de reservebank is voor vacatures voor de komende jaren.

Aan het einde van de bijeenkomst gaven de aanwezigen aan behoefte te hebben aan een vervolg, waar mooie voorbeelden kunnen worden gedeeld. De Gelderland Academie heeft aangegeven dit graag te willen faciliteren.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.