screenshotraadsacademie270620

Worstelen met ondermijning

Op zaterdag 27 juni organiseerde de Gelderland Academie in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVR) een webinar over het thema Ondermijning, speciaal voor de regio Achterhoek. Twaalf raadsleden namen deel aan de anderhalf uur durende online sessie.

Ondermijning, drugscriminaliteit en netwerkcorruptie

Na een korte inleiding van Gerhard Brunsveld (NVR) en Christel de Jong (Gelderland Academie) kreeg Marjolein Meijners het woord. Marjolein is accounthouder voor de regio Achterhoek bij het RIEC. Ze gaf in haar presentatie verschillende voorbeelden van ondermijning: van drugscriminaliteit tot zorgfraude. Ook sprak zij over hoe je ondermijning kunt herkennen en wat ondermijning onderscheidt van criminaliteit. Tijdens de presentatie konden de deelnemers vragen stellen via de chat. Veel deelnemers worstelden nog met de het brede begrip ondermijning, maar Marjolein legde helder uit wat we hier wel en niet onder scharen.

Als intermezzo toonde Bureau Drugszaken een filmpje. Hierin speelde een schuur in het buitengebied van de Achterhoek de hoofdrol. In het filmpje werd een toelichting gegeven op speedlabs, crystal meth en hennepteelt.

Ter afsluiting volgde een presentatie van Willeke Slingerland, lector Weerbare Democratie aan Saxion Hogeschool. Zij ging specifiek in op netwerkcorruptie. Een vaak grijs gebied voor raadsleden en bestuurders, want hoe zorg je ervoor dat je bekenden geen voorkeursbehandeling geeft? Een van haar tips was om niet meteen op je primaire reactie af te gaan. “Kijk iedere keer kritisch naar de partners waar je mee samenwerkt, ook al werk je al jaren goed samen.”

Vervolg

Vanwege de vele vragen die gesteld werden, bieden de NVR en de Gelderland Academie eind deze zomer aan de Achterhoekse gemeenten de mogelijkheid tot een vervolg op deze sessie. Eind september komt er een soortgelijke webinar voor een andere Gelderse regio.

Heb jij, vanuit jouw werk als raadslid of bestuurder, behoefte aan meer kennis over het thema Ondermijning of een specifieke vraag over dit thema? Neem dan contact op met Freya van Os via freyavanos@vnggelderland.nl of via 06 – 37 44 44 75.

OndermijningTweestromenland

Meer alertheid nodig om ondermijning aan te pakken

Op maandagavond 9 maart kwam ongeveer 80 raadsleden van de zes gemeenten uit Tweestromenland bijeen in het Kasteel van Wijchen. Zij leerden herkennen wat ondermijning is en hoe ondermijning in hun regio aangepakt kan worden. Vanuit het driehoeksoverleg organiseerden de burgemeesters, Politie Gelderland-Zuid en het Openbaar Ministerie deze bijeenkomst samen met de Gelderland Academie.

Infomeren en uitwisselen

De bijeenkomst ging van start met een inleiding van Officier van Justitie Sandra Wiarda en Politiechef district Gelderland-Zuid Aart Garssen. Beiden gingen in op de laatste ontwikkelingen op het gebied van ondermijning in Tweestromenland. Er zijn per gemeente ondermijningsbeelden opgemaakt. Deze geven inzicht op de ondermijnende criminaliteit in een bepaald gebied. Op basis daarvan bekijkt de gezagsdriehoek welke acties wanneer opgepakt worden, zodat er een jaarplan voor de regio is.
Als raadslid moet je je bewust zijn van jouw bijdrage aan het grote geheel. Kan je als bestuurder of raadslid nee zeggen? Er is meer alertheid nodig om ondermijning gezamenlijk op te kunnen pakken. Als je denkt “het voelt niet goed”, dan klopt dat vaak. Neem dan contact op met de wijkagent.
Daarna konden de raadsleden en bezoek brengen aan een drugscontainer of deelnemen aan een workshop over ondermijnende activiteiten in het buitengebied of in de politieke geledingen.

Verweven boven- en onderwereld

Ondermijning ontstaat als door met criminele activiteiten verkregen geld wordt gebruikt in het dagelijks leven. Als raadslid kun je in aanraking komen met criminele activiteiten. Dit is alleen niet altijd even duidelijk en zichtbaar. Het is daarom belangrijk om raadsleden te informeren over ondermijning. Iedereen kent in zijn of haar gemeente wel voorbeelden van verdacht gedrag.
De weldoener bij de voetbalclub die plots een verbouwing mogelijk maakt… De kennis die grote bedragen alleen contact wil betalen… Het groepje hangjongeren dat niet meer voor overlast zorgt maar wel over dure merkkleding beschikt…
Wanneer boven- en onderwereld met elkaar verweven raken en het gevoel van veiligheid en leefbaarheid afneemt, spreken we van ondermijning.

BijeenkomstGelderseStatenleden

Kijken naar de positie van Statenleden

Op woensdag 19 februari was er speciaal voor de Gelderse Statenleden en fractievolgers een korte bijeenkomst met twee interessante sprekers. Voor velen een eerste kennismaking met de Gelderland Academie.

Maatschappelijke netwerken

Na een hartelijk welkom van Corrie-Christine van der Woude (Statenlid én stuurgroeplid van de Gelderland Academie) ging de bijeenkomst van start. Dr. Martin Schulz is co-decaan van de NSOB en adjunct-directeur van NSOB Denktank. Hij nam ons mee in zijn verhaal over de positie van de Provinciale Staten. Ook ging hij in op de verplaatsing van het politieke naar maatschappelijke netwerken. Welke vaardigheden zijn daar voor nodig? Met behulp van enkele principes van politiek, zoals ‘politiek is bepalen wat politiek is’ en ‘democratische politiek heeft alleen zin als ook de ander gelijk kan hebben’ liet hij de aanwezigen nadenken over de eigen positie. Als individu, als partij, maar ook als Staten als geheel.

Right to Challenge

In het verlengde daarvan kwam Thijs Harmsen aan het woord. Hij is coördinator van het landelijk netwerk Right to Challenge en hij vertelde ons hoe dit uitdaagrecht er in de praktijk uit kan zien. Hij deed dit aan de hand van een voorbeeld uit Friesland: Natuer mei de Mienskip. Hij legde niet alleen uit hoe het uitdaagrecht werkt, maar aan de hand van het Friese project gaf hij ook tips. Hoe zou dit uitdaagrecht kunnen werken in Gelderland? Waar moet je dan aan denken? En wat is de rol van een Statenlid? Een concreet format kan hij ons niet meegeven, maar hij wijst erop dat het uitdaagrecht een kans is om samen met maatschappelijke organisaties te werken aan een mooiere provincie!

Gelderse-Lokale-Democratie

Gelderse lokale democratie in beweging

Voor de derde keer werd op donderdag 6 februari een conferentie georganiseerd met als thema ‘Vernieuwing van lokale democratie’. Dit jaar was er extra aandacht voor de lokale democratie in beweging: wat gebeurt er allemaal in onze provincie? Hoe gaan gemeenten om met rolveranderingen van de overheid? En hoe betrekken we de inwoners bij ons beleid?

Stellingen

Al snel na de opening door dagvoorzitter Eveline van Rijswijk werden gedeputeerden Peter van ’t Hoog en Jan Markink naar voren gevraagd. Beide heren gingen met elkaar en met het publiek in gesprek. Dit deden ze aan de hand van stellingen als ‘Door het initiatief van bewoners als uitgangspunt te nemen, vergroot je de kloof juist tussen groepen die initiatief nemen en de groep die dat niet kan’ en ‘Provincie en gemeenten weten niet hoe ze om moeten gaan met inwoners die niet (meteen) van zich laten horen’. Een mooie aftrap van deze middag.

Vrijheid en autonomie

Daarna was het woord aan Prof. Dr. Paul Frissen. Op een prikkelende manier nam hij de aanwezigen mee in de mogelijke toekomsten van burgerparticipatie. Het idee is dat de samenleving meer voor zichzelf moet zorgen en dat de overheid terug treedt. Tegenwoordig zijn er daarom veel initiatieven vanuit burgers om de wereld een beetje beter te maken, maar er zijn ook veel regels en procedures waar zij tegenaan lopen. Die regels zijn er om iedereen gelijk te maken voor de overheid. Maar als burgers zelf iets doen en je laat dat als overheid gebeuren, dan zijn die regels niet van toepassing want dan mogen burgers dat zelf bedenken. De overheid kan dat mogelijk maken door vrijheid en autonomie te laten aan die burgerinitiatieven en het niet in het kader van algemene regels te plaatsen. Dat heeft wel een consequentie, namelijk dat er dingen gebeuren die de overheid of burgers niet bevallen. En dan moet er weer ingegrepen worden. De vraag is in hoeverre je als overheid met maatwerk gaat werken in relatie tot burgerparticipatie. Frissen sloot zijn verhaal af met de opmerking dat de grootste opgave voor de overheid bij burgerparticipatie is om zich er niet mee te bemoeien.

In de praktijk

Na deze inleiding was het tijd om naar de workshops te gaan. In totaal waren er acht verschillende workshops en twee rondes. Vanuit de hele provincie vertelden gemeenten over hoe zij omgaan met burgerparticipatie. De gemeente Nunspeet betrekt bijvoorbeeld inwoners actief bij de herontwikkeling van een park. De gemeente Oldebroek werkt met een burgerbegroting en de gemeente Harderwijk organiseert jaarlijks de ‘Maand van Burgerschap’. Eveline van Rijswijk deelde de beste – wetenschappelijk verantwoorde – adviezen hoe je op lokaal niveau komt tot meer diversiteit. Open Embassy ging in op inclusieve lokale democratische vernieuwing.

Aan het einde van het programma was er nog ruimte om na te praten onder het genot van een streetfoodbuffet. We kijken terug op een geslaagde en inspirerende middag!

Klimaatadaptatie Noord-Veluwe

“Klimaatverandering: tijd om de handen uit de mouwen te steken.”

Wateroverlast, droogte en extra doden door hitte. Het kwam allemaal aan bod tijdens de regionale bijeenkomst ‘Klimaatsverandering in onze regio, wat gaan we eraan doen?’ voor raadsleden die 4 februari plaatsvond op het Bouw & Infra Park in Harderwijk. Ruim zestig bestuurders en specialisten van gemeenten, waterschap, veiligheidsregio en GGD uit de regio Noord-Veluwe gingen in gesprek over een klimaatvriendelijke regio.

Informatiemarkt

De bijeenkomst ging van start met een informatiemarkt. Ambtenaren en deskundigen waren hier aanwezig om uitleg te geven over de gevolgen van de klimaatsveranderingen en welke maatregelen mogelijk zijn. Ook liet elke gemeente zien welke projecten bij hen spelen. Er zijn bijvoorbeeld veel initiatieven die ervoor zorgen dat regenwater beter de bodem in kan stromen, zoals het planten van extra bomen.

Gezamenlijk

De bijeenkomst werd daarna geopend door Bob Bergkamp, wethouder van de gemeente Oldebroek. Bergkamp benadrukte dat de veranderingen in het klimaat vragen om een gezamenlijke aanpak en creatieve oplossingen. Het uitwisselen van kennis en ervaringen is daarbij van groot belang. Daarom werkt de gemeente Oldebroek samen met de andere gemeenten in de regio. Er wordt nu een lijst opgesteld van maatregelen die de gevolgen van de klimaatsverandering moeten beperken. In het najaar wordt deze lijst besproken met de gemeenteraad. Het doel is om met alle overheden op de Veluwe eind 2020 het gezamenlijke maatregelenpakket vast te stellen.

Waterstromen

Frans ter Maten van Waterschap Vallei en Veluwe gaf aan dat veel problemen worden veroorzaakt door te veel of juist te weinig water. Maar omdat de waterstromen op de Veluwe sterk met elkaar samenhangen, zijn deze problemen niet eenvoudig op te lossen. In de zomer van 2018 zijn pompen ingezet om water ‘de bult’ op te pompen. Maar als we niet opletten, verbranden we veel energie met het rondpompen van water, aldus Ter Maten. Dat is niet echt duurzaam.

Risico’s

Lex Groenewold (GGD Noord- en Oost-Gelderland) liet de resultaten zien van een onderzoek naar de hitte van 2019. De gemiddelde temperatuur in de slaapkamers liep op tot 28 graden met uitschieters naar 40 graden. Voor veel mensen was dit veel te warm. We moesten 400 extra doden betreuren. De oplossing ligt in het goed ventileren van woningen en het planten van bomen en struiken. Terecht werd opgemerkt dat dit niet makkelijker wordt als de tuinen van de nieuwbouwwoningen steeds kleiner worden.
Bruno Goddijn (Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland) voorziet een uitdagende toekomst voor de brandweer. Meer kelders die leeggepompt moeten worden na een hoosbui en meer natuurbranden door de droogte en hitte. Het is natuurlijk beter als we rampen voorkomen doordat we bewust zijn van de risico’s en zelfredzaam zijn. Een belangrijk oproep legde hij ook neer bij de gemeentebestuurders. Zorg dat de inrichting van je gebied slim in elkaar zit. Het omgevingsplan dat gemeente binnenkort gaan opstellen, is een belangrijk hulpmiddel om rampen te beperken.

Bewustwording is onvoldoende

De bijeenkomst werd afgesloten door Kirsten Ruitenberg, gedragspsycholoog bij Novimores. Zij kwam met leuke ideeën om te zorgen dat we ons allemaal gaan inzetten voor duurzaamheid. De eerste stappen in de regio zijn al gezet door samen met hoveniers en stratenmakers te bespreken hoe er meer groen kan komen in de straten en tuinen. Bob Bergkamp sloot de bijeenkomst af. Hij concludeerde dat er voor overheden een mooie uitdaging ligt om de benodigde acties van burgers en bedrijven echt op gang te krijgen.

Klimaatadaptatie Noord-Veluwe

Raden-aan-het-stuur-Rijk-Nijmegen

Raden aan het stuur bij gemeenschappelijke regelingen

Op maandagavond 3 februari werden de raadsleden van het Rijk van Nijmegen verwelkomd in het Vrijheidsmuseum te Groesbeek. Een prachtige locatie voor de tweede bijeenkomst in de reeks ‘Grip op samenwerking: Raden aan het stuur’.

Vrijheid

Voorafgaand aan de inhoudelijke bijeenkomst kregen de aanwezigen een rondleiding langs de highlights van het vernieuwde museum. Oorlog (en vooral de Tweede Wereldoorlog) en vrijheid worden vanuit verschillende perspectieven bekeken. Ook het bijzondere gebouw, een duurzame constructie die lijkt op een parachute, werd tijdens de rondleiding besproken. Directeur Wiel Lenders vertelde tijdens de opening over hoe de samenwerking binnen de regio rond de herdenking van 75 jaar vrijheid is ontstaan. Een mooi voorbeeld van hoe vanuit de samenleving ideeën tot stand komen. Vervolgens introduceerde avondvoorzitter Rona Vree (raadslid gemeente Berg en Dal) de plenaire spreker.

Gemeenschappelijke regelingen

Rob de Greef begon met een korte uitleg over wat gemeenschappelijke regelingen zijn. Wie legt verantwoording af aan wie? En hoe zit het met de legitimiteitsketen? Vervolgens ging hij dieper in op de rol van de gemeenteraad. Wat is het juiste moment om iets te vinden? Wanneer ben je eigenlijk gewoon te laat? Rob de Greef riep de aanwezige raadsleden op om gemeenschappelijke regelingen te stimuleren een oplegger te maken bij de kadernota. Hierin staan de belangrijkste zaken die het komend jaar veranderen, zodat raadsleden zich daarin kunnen verdiepen. Deze kan dan bij het jaarverslag van het jaar erna ook gebruikt worden om te kijken of de gewenste resultaten zijn bereikt. Daarnaast wees hij de aanwezigen op het voorstel van de aankomende wetswijziging, waarin gemeenschappelijke regelingen inspraak moeten regelen. Denk er goed over na op welk niveau je dat doet, en hoe je dan de participatie regelt.

Politieke keuzes

Als afsluiter gaf Rob de Greef aan dat bij besluitvorming niet alleen overwegingen van zakelijkheid en doelmatigheid een rol spelen. Ook moeten er bewust politieke keuzes worden gemaakt. Je kan als gemeente niet onbeperkt geld bijdrukken. Als het ene meer gaat kosten, heb je elders minder geld voor. Probeer de verschillende begrotingen als een geheel te bekijken en durf de gevraagde politieke keuzes te maken.

Raad in beraad

Na een korte pauze gingen de aanwezige raadsleden in deelsessies aan de slag met de methode Raad in beraad. In elke deelsessie werd één van vier gemeenschappelijke regelingen (ODRN, GGD, MGR en Veiligheidsregio) met behulp van een casus besproken. In groepen van tien tot twaalf personen ging men onder leiding van een griffier of raadsadviseur aan de slag. De avond werd afgesloten met een borrel in het museumcafé en wordt ongetwijfeld vervolgd.

Sterk staan als griffier

Voor de tweede maal kwamen de griffiers uit Gelderland bijeen voor een goed gesprek. Op vrijdag 17 januari spraken zij met elkaar over hoe je je staande houdt als griffier. Het werd een serieuze, maar ook leuke middag vol tips om sterk te staan.

Spanning in het speelveld

Na een warm welkom van Bob Roelofs (griffier provincie Gelderland) en Dorien van der Kamp (griffier Overbetuwe en vicevoorzitter stuurgroep Gelderland Academie) werd het speelveld waarin griffiers zich begeven geschetst door Annemiek Meinen. Je bent tenslotte niet slechts griffier van een raad, maar functioneert ook in een organisatie. Je hebt wellicht collega’s op de griffie en je speelt een belangrijke rol binnen de driehoek van burgemeester, secretaris en griffier. Hoe ga je om met het spanningsveld tussen raad en college? Of met de spanning binnen de raad of de gemeente in het geheel?

Ervaringen delen

Vervolgens ging Annemiek in gesprek met Erwin Geldorp, griffier van Dronten. Hij deelde zijn ervaringen als griffier van o.a. Zevenaar en Dronten en gaf zijn collega’s een inkijkje in hoe hij omging met mindere tijden en wat hij daarvan heeft geleerd.
Evert Bunt (a.i. griffier van Zwijndrecht) is een van de vertrouwenspersonen van de Vereniging van Griffiers. Hij vertelde kort over zijn ervaringen als vertrouwenspersoon en waarvoor je met hem en zijn collega’s contact kunt opnemen. Een vertrouwenspersoon kan klankborden, kan spiegelen en heeft een luisterend oor. Daarnaast kent hij de juiste weg om mensen door te verwijzen voor coaching en waar nodig, juridische ondersteuning.

Anatomie van angst

Voor de pauze vond nog een intermezzo plaats met vocal coach Harjo Pasveer. Hij nam de aanwezigen op humoristische wijze mee in het functioneren van je stem, wat er mis kan gaan en waar dat aan ligt. De anatomie van angst is voor de deelnemers aan deze interactieve workshop geen mysterie meer. Zij kregen tips over hoe je door middel van het manipuleren van o.a. spieren in je keel, tong en houding duidelijker en zelfverzekerder overkomt.

Aan de slag

Na de pauze konden de deelnemers kiezen uit twee workshops, of in gesprek gaan met de vertrouwenspersoon. In het vervolg op de workshop van Harjo Pasveer gingen de aanwezigen aan zichzelf werken. Voor ieder waren er tips hoe om te gaan met bijvoorbeeld een zachte of trillende stem en een uitstraling. De deelnemers ging aan de slag met het beheersen van zenuwen, stemgebruik, timing en ook lichaamstaal.
Centrale vraag voor de tweede workshop was: hoe houd jij je staande als griffier? De deelnemers verkenden eerst welke waarde voor hen cruciaal was en wat er met hen gebeurt als deze in het geding is. Een van de aanwezige griffiers zit in een situatie die hem voor diverse dilemma’s stelt en deze situatie mochten we als casus gebruiken. Met hulp van organisatie-opstellingen onderzocht de groep het speelveld. In behoorlijk korte tijd herkenden zij een aantal dynamieken die van invloed waren op de positie van de griffier en dus ook op zijn gevoel. Heel belangrijk was bijvoorbeeld het functioneren van de driehoek. Als het daar vast zit, kan je als griffier makkelijk alleen komen te staan. De deelnemers besloten de workshop met een aantal hartenkreten: zoek elkaar als griffiers op, doe op regelmatige basis aan intervisie, gun je zelf coaching als je in een complexe omgeving werkt en investeer in de driehoek.

Vervolg

De volgende Dag van de Gelderse griffier is op vrijdag 15 januari 2021. We zien jullie daar graag weer!
Wil je eerder meer weten over een bepaald onderwerp of zie je jouw raad worstelen met bepaalde vraagstukken? Wij kijken graag samen met jou naar de mogelijkheden voor een kennis- of netwerkbijeenkomst.

Heb jij behoefte aan een gesprek met een vertrouwenspersoon van de Vereniging van Griffiers? Of wil je er zelf een worden? Neem dan contact met hen op.

Grip op Samenwerking - Rivierenland

‘Je gaat er nog steeds over!’

Maandag 18 november organiseerde de Gelderland Academie in samenwerking met de griffierskring Rivierenland de tweede avond in de reeks Grip op Samenwerking ‘Je gaat er wel over’. Een vervolg op de bijeenkomst van 18 maart. De avond werd gecombineerd met de platformbijeenkomst AVRI. Voorafgaand aan de bijeenkomst konden de aanwezigen deelnemen aan een groepsinterview voor AVRI over het nieuwe afvalinzamelbeleid.

Zicht houden en invloed vergroten

Joyce Satijn, griffier van de gemeente West Maas en Waal, trapte de avond af namens de griffierskring Rivierenland. Ze gaf een kort verslag van wat er sinds 18 maart is opgepakt om de raadsleden meer grip op samenwerking in de regio te geven. Daarna gaf Dik Waasdorp, raadslid van de gemeente Neder-Betuwe, een presentatie over de methode Duisenberg. De methode is een instrument dat geschikt is om een cyclische analyse uit te voeren rond de begroting en het jaarverslag. Het helpt de raad o.a. om zicht te houden op de ontwikkeling van een beleidsopgave. Tiels raadslid Peter Elferink vertelde over zijn ervaringen als raadsrapporteur van een gemeenschappelijke regeling. Raadsrapporteurs volgen namens de raad nauwlettend het wel en wee van de gemeenschappelijke regelingen en zijn alert op beïnvloedingsmomenten van de raad. Zo kunnen zij de invloed van de raad bij een gemeenschappelijke regeling vergroten.

In gesprek

Vervolgens gingen de raadsleden met elkaar in gesprek aan de hand van stellingen en vragen zoals: ‘wat zijn volgens u de voor- en nadelen van het werken met raadsrapporteurs?’ en ‘wat zijn volgens u de voor- en nadelen van de Duisenberg-methode?’ Ook kwamen onderwerpen als de huidige werkwijze voor financiële stukken en het synchroniseren van de commissie- en raadsvergaderingen in de regio aan de orde. De avond werd afgesloten met een drankje. De opgehaalde informatie wordt door de griffiers verwerkt en teruggekoppeld naar de raadsleden.

Minicongres CO2

CO2: van ambitie naar concrete actie

Minicongres CO2

Op de dag van de duurzaamheid, donderdag 10 oktober, vond het eerste minicongres rond het Klimaatakkoord plaats. Het thema van deze ochtend was CO2.

Van ambitie naar concrete actie

In de Statenzaal van provincie Gelderland opende Frank Weijens (Provincie Gelderland) met een informatieve presentatie over de stappen in het proces naar certificering. Hoe ga je van een nulmeting naar het sturen op CO2? Els Martijn (Firm of the Future) vertelde in haar presentatie wat het doel van CO2-reductie eigenlijk te weeg brengt in Nederland.
Rogier Westerink en Neeltje de Hoop voerden daarna een experiment uit, waarin CO2 natuurlijk de hoofdrol speelde. Ze lieten de nuttige toepassingen zien die CO2 ook kan hebben, zoals bij de productie van cement en mortel.
Tijdens de kennissessies werd dieper ingegaan op onderwerpen gerelateerd aan CO2. De aanwezigen deelden kennis en ervaringen over certificering, beprijzing, compensatie en wat de voorbeeldrol van de overheid zou moeten zijn. Er waren levendige discussies en goede gesprekken. De deelnemers vonden de sessies interessant en gaven aan echt iets geleerd te hebben. Als afsluiting kon iedereen genieten van een lokale, duurzame lunch.

Save the date

Op dinsdag 28 januari is het volgende minicongres met als thema: Duurzame Opwek. In een ochtend gaan we dieper in op het onderwerp ‘duurzame opwek’. Ook tijdens deze editie zijn er inspirerende sprekers en interactieve kennissessie met praktijkcases.
Wil je meedenken over de invulling van dit thema, een korte presentatie geven of een kennissessie leiden? Neem dan contact op met Code Groen via codegroen@gelderland.nl.

Planning minicongressen

Klimaatadaptatie-Culemborg

Klimaatadaptatie zorgt voor betere leefomgeving

Op vrijdag 27 september spraken ongeveer 15 wethouders en raadsleden uit het Rivierengebied over het veranderende klimaat en hoe daarmee om te gaan. Ook gedeputeerde Peter Kerris van provincie Gelderland was aanwezig. De bijeenkomst leverde veel positieve energie op.

Integraal werken

De middag in het Huis van de Stad Culemborg begon met een gezamenlijke lunch. Hierbij vertelde wethouder Stefan van Someren wat voor de gemeente Neder-Betuwe de directe aanleiding was om klimaatadaptatie op te pakken. Juli 2014 zorgden extreme regenbuien namelijk voor flinke waterschade, omdat straten en woningen onderliepen. Hij adviseerde iedereen om integraal te werken en inwoners te betrekken: “Leg uit wat je doet en waarom.”

Na een kennistest over klimaatadaptatie en het nationale Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie werden de aanpak en het proces naar een regionale aanpak van klimaatadaptatie in de regio toegelicht. Ingrid Links van GGD Gelderland-Zuid schetste de gevolgen van klimaatverandering op de gezondheid van inwoners.

Effecten van klimaatverandering

In het tweede deel van de middag gingen de bestuurders aan de slag met de bollenschema’s van de Nationale Adaptatiestrategie. Deze bollenschema’s laten zien wat de effecten van klimaatverandering zijn op verschillende sectoren in de samenleving (van industrie tot gezondheid). In kleine groepen spraken de aanwezigen over de effecten die zich het meest voordoen in hun gemeente en hoe je als overheid hierop kan inspelen.

Verbetering leefomgeving

De bijeenkomst leverde veel positieve energie op. Wat opviel was de integraliteit van diverse beleidsterreinen met betrekking tot het klimaat en ook de kansen die er liggen rondom klimaatadaptatie. Bij samenwerking met het sociale domein kunnen maatregelen bijvoorbeeld worden gekoppeld aan aandacht voor eenzaamheid, zelfredzaamheid én effecten van hitte. Het lokale hitteplan biedt hiervoor handvatten. Maatregelen in het ruimtelijk domein kunnen leiden tot meer groen en ruimte om te ontmoeten en om te beschermen tegen de zon. Uiteindelijk kan klimaatadaptatie zorgen voor een verbetering van de leefomgeving.