Banner
Banner
Voor: Wethouder
Icon31 mei 202410.00 - 15.00 uur
IconHotel De BilderbergUtrechtseweg 261 in Oosterbeek

Wethoudersbijeenkomst G7: Jeugdhulp 2024

De G7 en de Hervormingsagenda Jeugd: samen kom je verder

Op vrijdag 31 mei organiseren we vanuit de zeven Gelderse jeugdregio’s (G7) voor de tweede keer een bijeenkomst voor alle wethouders Jeugd. Het thema is ‘Samen kom je verder’.

We delen goede voorbeelden uit de G7 aan de hand van de Hervormingsagenda Jeugd. Daarna bezoeken we de locatie Jan-Pieter Heije van Pluryn. Ook is deze dag een mooie gelegenheid om kennis te maken met collega’s uit de G7.

Dit haal je uit deze dag

  • Meer zicht op de ontwikkelingen binnen de bovenregionale samenwerking G7
  • Inzicht in hoe we de kwaliteit van jeugdhulp verder kunnen verbeteren
  • Inzicht in de acties die we als G7 gezamenlijk doen
  • Bekendheid met de ‘best practices’ binnen de Hervormingsagenda Jeugd in de G7
  • Duidelijkheid over uw rol als wethouder in relatie tot de thema’s van de Hervormingsagenda Jeugd
  • Kennismaken met collega’s uit Gelderland

Programma

9.30 uurInloop

10.00 uurOpeningDoor dagvoorzitter Friso van Doesburg (ervaringscoach en auteur van het boek 'Uit Huis’) en Ingrid Timmer (voorzitter G7, wethouder gemeente Brummen)

10.05 uurClient centraalFriso van Doesburg en ervaringsdeskundige Youp Hooijmayers gaan met elkaar in gesprek over hun ervaringen in de jeugdzorg.

10.35 uurTransformatie van de jeugdzorgIlja Ezinga, directeur bedrijfsvoering van JP Heije vertelt hoe Pluryn de transformatie van de jeugdzorg vormgeeft en hoe de ombouw naar kleinschaligheid hieraan bijdraagt. Het doel is dat jongeren met complexe problemen en behandelvragen weer tot bloei komen door onderwijs, behandeling, sport, spel en cultuur. Zorg die zo kort als mogelijk en zo lang als nodig is, maar altijd in maximale verbinding met het thuisfront. Ilja gaat in op de zorgvisie van Pluryn en waarom het van belang is dat de G7 de handen ineenslaat voor de Essentiele Functies.

10.55 uurDe beweging in de G7 in landelijke contextSinds 2015 werkt de G7 bovenregionaal samen als dat nuttig of noodzakelijk is. De laatste jaren is de samenwerking steeds intensiever geworden omdat het Rijk sterker stuurt op de inhoud en ook taken en middelen belegd bij de G7. Voorbeelden daarvan zijn de verschillende specifieke uitkeringen (SPUK’s) en de Hervormingsagenda Jeugd. Carole Derks, programmamanager Bovenregionaal Expertisecentrum Gelderland, schetst de landelijke context voor de komende jaren en hoe we slim kunnen opereren op lokale, regionale en G7-schaal.

11.15 uurWat zijn de best practices in de G7?In elke zaal worden drie presentaties gegeven. U kunt kiezen bij welke zaal u wilt aansluiten.

- Noord Veluwe: Eén CJG voor meerdere gemeenten en toepassen Verklarende Analyse door Marianne Ameshoff, gedragswetenschaper CJG Noord Veluwe
Op de Noord-Veluwe hebben vijf Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) binnen vijf gemeenten en regionaal samenwerkende zorgorganisaties (jeugdhulp en GGZ) zich uitgesproken voor goede sterke jeugdhulp onder het motto ‘in 1 keer goed’. Centraal hierbij staat het denken en werken vanuit de Verklarende Analyse. Dit is een analyse in nauwe samenwerking met het gezin om meer inzicht te krijgen in de achterliggende oorzaken van een probleemsituatie. Waardoor is het ontstaan en waardoor blijft het voortbestaan? De Verklarende Analyse vormt daarmee een goed aanknopingspunt voor de benodigde hulp aan het gezin. Deze investering in ‘eerst begrijpen, dan pas (be-)handelen’ leidt tot in één keer passende en effectieve hulp.

- Rivierenland: Toekomstcoach door Ricardo Beset, jongerenwerker/toekomstcoach gemeente Maasdriel
In tegenstelling tot andere jeugdregio’s heeft regio Rivierenland Toekomstgericht werken belegd bij het jongerenwerk als preventief voorliggend aanbod. Onder de noemer ‘Toekomstcoaching’ bieden jongerenwerkers laagdrempelige ondersteuning aan jongeren die dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling. Het zorgt ervoor dat minder jongeren in de geïndiceerde zorg belanden. De toekomstcoaches ondersteunen jongeren bij het in kaart brengen van alle ontwikkelgebieden en stellen samen doelen op om de probleemgebieden aan te pakken. Periodiek spreekt de toekomstcoach met de jongeren af (op straat of tijdens een activiteit) om de voortgang te bewaken. Via intervisie zoeken de jongerenwerkers elkaar binnen de regio op om van elkaar te leren.

- FoodValley: Onvoorwaardelijk wonen door door Martine Beudeker-Hemmen (beleidsadviseur sociaal domein gemeente Barneveld), Ursula de Callafon-van der Kolk (teamleider VIGO/Pactum) en een vertegenwoordiger van Karakter
Pactum, Karakter en Jeugdhulpregio FoodValley zijn per januari 2024 gestart met een kleinschalige woonvoorziening in Veenendaal. Hiermee is er een regionaal alternatief gecreëerd voor driemilieusvoorziening en de jeugdzorg+, met een directe betrokkenheid van de sGGZ. Het wonen staat centraal: de jongere komt er wonen en mag er in principe blijven tot zijn 18e, of langer als dat nodig is. Benieuwd naar hoe de samenwerking loopt en wat je als gemeente kan doen om zo’n alternatief regionaal te organiseren?

- Midden IJssel/Oost Veluwe: Pleegzorg Dichtbij door Linda Manning en Henk Boerdam (pleegzorgwerkers VIGO/Pactum)
Met Pleegzorg Dichtbij gaat Pactum gericht voor een specifiek kind op zoek naar een pleeggezin in de omgeving van het kind. En we geven niet op totdat we een passend gezin hebben gevonden. Een belangrijk verschil met netwerkpleegzorg is dat het niet gaat om het bestaande netwerk van het kind. In dat bestaande netwerk is namelijk al een oplossing gezocht en helaas niet gevonden. De zoektocht naar een passend gezin gebeurt in samenwerking met ouders, CJG’s en andere pleegzorgaanbieders.

- Achterhoek: JongLeren door Dianne Kortschot, manager Loopbaanplein Graafschap College
JongLeren is een programma dat speciaal ontwikkeld is voor studenten van het Graafschap College (MBO in Doetinchem) bij wie psychische problematiek het volgen van onderwijs in de weg staat. Het programma, met flexibele in- en uitstroom, biedt een combinatie van persoonlijke en groepsbegeleiding en externe hulpverlening (GGZ-jeugdhulp). Naast onderwijs is er aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en een gezonde leefstijl. Het doel van dit programma is vroegtijdige uitstroom te voorkomen van studenten, die vanwege psychische problematiek van uiteenlopende aard niet in staat zijn om het reguliere onderwijs te volgen. Het programma is erop gericht dat de studenten hun opleiding kunnen vervolgen.

- FoodValley: Laagdrempelige lichte ondersteuning door Francien van Andel, voorzitter en coördinator Regionaal Expertteam FoodValley
Het afbouwen van specialistische hulp wordt mogelijk gemaakt door de inzet van Lichte Langdurige Ondersteuning (LLO). LLO wordt ingezet zo vaak en lang als nodig is. Het is vrij toegankelijke hulp die gezinnen (of volwassenen) net datgene biedt waardoor de stabiliteit geborgd blijft en opschaling naar specialistische zorg (minder) nodig is.

- Centraal Gelderland: Pilot Thuisbest door Marloes Thonen-Frank, gedragsdeskundige Pluryn
In 2023 is zorgaanbieder Pluryn gestart met het zorgtraject ThuisBest. ThuisBest wordt gezien als een van de maatregelen om het aantal uithuisplaatsingen in de regio terug te kunnen dringen. Het sluit daarmee aan bij de beleidsmaatregel terugdringen residentiele jeugdhulp: zo thuis mogelijk. ThuisBest is een methodische benadering voor jongeren met forse gedragsproblemen en hun ouders waarbij een kort verblijf binnen de jeugdzorg wordt gecombineerd met een intensief Multisysteem Therapie (MST) traject. Het doel is dat de jongere zo snel mogelijk weer thuis kan wonen. ThuisBest wordt gedurende twee jaar uitgeprobeerd in Centraal Gelderland. Het gaat om een bewezen effectieve methode. De pilot wordt ondersteund vanuit BOEG. Met Centraal Gelderland zijn financiële afspraken gemaakt, o.a. over de beschikbaarheid van een tijdelijk bed voor de jongeren.

- FoodValley: Datagestuurd werken door David Smeets strategisch adviseur monitoring & sturing gemeente Ede
In de regio FoodValley heeft datamonitoring een centrale plek in de sturing op het jeugdveld. Uit de data komen inzichten die tot maatregelen leiden en andersom worden alle beleidsmaatregelen gecheckt en onderbouwd met data. Zo is ook het traject Essentiele Functies onderbouwd met de data over de jeugdigen met de zwaarste trajecten. David Smeets legt uit welke interessante patronen er zijn ontdekt en welke lessen er zijn geleerd.

- Nijmegen: Doorbraak door Alex van Roomen, senior beleidsadviseur Jeugd en Gezin gemeente Nijmegen
De doorbraakmethode maakt maatwerk in het sociaal domein nog beter mogelijk. Het geeft professionals instrumenten om makkelijker, beter en goedkoper maatwerk te leveren. Maatwerk is niet hetzelfde als uitzonderingen aanmoedigen. Wie serieus werk wil maken van maatwerk gaat methodisch te werk. Met een standaard waarin de context van de inwoner als uitgangspunt geldt, waarin regels in samenhang met elkaar worden toegepast zoals die bedoeld zijn en waarmee een stevige maatschappelijke onderbouwing gepaard gaat. Hierin staan drie waarden centraal: legitimiteit (mag het), betrokkenheid (krijgen mensen weer grip op hun leven) en rendement (hoe zetten we publieke middelen optimaal in). Gemeente Nijmegen heeft de doorbraakmethode vanaf 2019 geïmplementeerd en hiermee is inmiddels al bijna € 3.5 miljoen euro bespaard. Hoe rol je deze aanpak uit? Wat zijn de belangrijkste resultaten en geleerde lessen?

12.30 uurWalking lunchMet een broodje in de hand maken we in kleine groepjes een wandeling over het terrein van Jan-Pieter Heije van Pluryn. Dit is een orthopedagogisch behandelcentrum voor jongeren met een licht verstandelijke beperking of met normale begaafdheid én complexe problemen. Eén bezoek zegt vaak meer dan honderd PowerPointpresentaties.

13.30 uurIs de JIM de sleutel?JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor. Het is een zelfgekozen steunfiguur uit het eigen netwerk van het kind, die nauw samenwerkt met de hulpverleners. Jongeren ervaren met een JIM meer autonomie en verbinding en dat is cruciaal voor hun ontwikkeling. In verschillende regio's wordt de JIM-aanpak met intersectorale teams ingezet om uithuisplaatsingen te voorkomen en dat lukt! Om dit te stimuleren is het Rijk in 2023 samen met negen grote jeugdzorginstellingen gestart met het programma JIMpact. Het doel is om de JIM-aanpak uit te rollen onder meer dan 3.000 professionals. Els Bijman (projectleider JIMpact) en Minke Wiekstra delen hun ervaringen.

13.45 uurDe uitdagingen in uw jeugdzorgregioWat is uw rol als wethouder in relatie tot de thema’s van de Hervormingsagenda Jeugd? Hoe kunt u zelf aan de slag in uw eigen regio?

14.30 uurAfsluiting met een drankje

Aanmelden?

Deze ochtend is voor alle wethouders Jeugd van de 56 gemeenten in de Gelderse jeugdregio’s.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Vragen?
Image
Stel je vraag aan Lisette

Vragen over deze werkconferentie?