Banner
Banner
Voor: Gedeputeerde, Wethouder
Icon7 oktober 202212.30 - 17.30 uur
IconHuis der ProvincieMarkt 11 in Arnhem
Deze bijeenkomst heeft op 7 oktober 2022 plaatsgevonden.

Gelderse wethoudersdag

De Gelderland Academie organiseert op vrijdag 7 oktober met VNG Gelderland en in samenwerking met de Wethoudersvereniging voor het eerst een inwerkprogramma voor alle Gelderse wethouders. Elkaar beter kennen en informatie uitwisselen staan hierin centraal.

We gaan in gesprek over samenwerken en de positie van de wethouder in gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast worden verschillende portefeuilles besproken met de gedeputeerden van de provincie Gelderland.

Programma

12.30 uurInloop met lunch

13.15 uurPlenaire sessie ‘De wethouder en rollen in regionale samenwerking’Onder leiding van dagvoorzitter Erik van der Pol gaan Klaartje Peters en twee (oud-)wethouders in op de verschillende rollen van wethouders in gemeenschappelijke regelingen. Wie is verantwoordelijk voor besluitvorming en ter verantwoording te roepen? Hoe zit het met de loyaliteit naar enerzijds de raad en anderzijds de collega-wethouders in de GR? En wat is de rol van het eigen college? De wethouders vertellen over hun ervaringen. Klaartje Peters is bijzonder hoogleraar Lokaal en regionaal bestuur. Zij werkt daarnaast als zelfstandig onderzoeker en publicist. Haar voornaamste aandachtsgebieden zijn lokaal en regionaal bestuur, interbestuurlijke verhoudingen en politiek-bestuurlijke besluitvorming Tijdens het plenaire deel is er natuurlijk ruimte voor vragen en inbreng vanuit de zaal.

15.00 uurPauze

15.30 uurUiteengaan in portefeuilles en kennis maken met gedeputeerdenU kunt kiezen uit de volgende sessies.

In deze sessie licht gedeputeerde Helga Witjes toe welk instrumentarium de provincie voor gemeenten heeft ontwikkeld op het gebied van verkeersveiligheid. Hoe werken we risicogestuurd? Welke subsidies zijn voor gemeenten beschikbaar? Welke verkeersveiligheidscampagnes voeren we uit en wat doen we aan verkeerseducatie op scholen? Daarnaast bespreken we de maatschappelijke aandacht die er is voor verkeersveiligheid met name bij (dreigende) ongevallen. Hoe gaan we om met situaties waar de gemoederen hoog oplopen?

Inwoners weten zelf het beste hoe de leefbaarheid in hun dorp, wijk of buurt kan worden versterkt. De samenleving van nu is mondig en ondernemend. Dat vraagt om een overheid die aansluit en samenwerkt met haar inwoners. Tijdens deze sessie bespreekt u samen met gedeputeerde Peter van ‘t Hoog de rol van de gemeenten en provincie op het gebied van sociale verbondenheid en hoe wij hierin samen met onze inwoners de handen in een kunnen slaan.

Voor alle opgaven die er zijn, hebben we 1,8 keer Gelderland nodig. Die ruimte is er niet. Er moeten dus keuzes worden gemaakt en die worden de komende jaren alleen maar moeilijker. Hoe gaan we gezamenlijk deze ruimtelijke puzzel leggen? Hoe realiseren we bijvoorbeeld woningbouw binnen uw gemeente zowel kwantitatief als kwalitatief? Wat is daarbij de rol van de provincie en welke provinciale ondersteuning is voor gemeenten beschikbaar? Met gedeputeerde Peter Kerris gaat u hierover in gesprek.

Gemeenten hebben de regie over het proces om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen en aardgasvrij te maken. De provincie biedt ondersteuning via verschillende projecten en programma’s, waaronder het Gelders Warmte Infra Bedrijf (GWIB). Tijdens de sessie neemt gedeputeerde Jan van der Meer u mee in wat het GWIB is, welke rol het GWIB kan spelen in de versnelling van de ontwikkeling van lokale en regionale warmtenetten en de rol die van gemeenten wordt verwacht.

Stikstof, droogte, biodiversiteit, energietransitie en andere ruimteclaims zoals verstedelijking slaan allemaal neer op het landelijk gebied. Het Rijk heeft hiervoor een Nationaal Programma Landelijk Gebied geformuleerd met forse ambitie. De provincie is gevraagd regie te nemen om Gelderland breed te komen tot gebiedsprogrammeringen en met diverse maatregelpakketten te werken aan ons Gelders buitengebied. Gedeputeerde Peter Drenth spreekt met u over de problematiek, aanpak en stand van zaken.

Momenteel herijkt de provincie haar rol en begroting. Er moeten keuzes gemaakt worden voor een duurzame toekomst. Gedeputeerde Jan Markink neemt u mee in de gemaakte keuzes en de mogelijke consequenties. Hoe is deze herijking van invloed op de onderlinge samenwerking tussen gemeenten en de provincie?

16.30 uurAfsluitende borrelU heeft de mogelijkheid in gesprek te gaan over professionalisering met de Wethoudersvereniging.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Vragen?
Image
Stel je vraag aan Lisette

Vragen over deze werkconferentie?