Banner
Banner
Nederland zet zich in om in 2050 energieneutraal te zijn. We willen af van fossiele brandstoffen en bereiden ons voor op de gevolgen van de klimaatverandering.

Energie(transitie)

De uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2 en methaan, moet drastisch omlaag. De overstap op duurzame (hernieuwbare) energie beperkt de uitstoot van CO2 en is daarmee een van de kerndoelen van energietransitie. Een grote uitdaging, waarbij bestuurders en volksvertegenwoordigers stappen moeten zetten die een impact zullen hebben op de maatschappij. De energietransitie is een kans voor gemeenten en provincie, maar hoe pak je dat aan? Welke rol heeft de overheid in de verschillende opgaven en fases van de energietransitie? Hoe betrek je inwoners hierbij?

Klimaat

Door het veranderende klimaat neemt de kans op overstromingen, wateroverlast, hitte en droogte toe. Om grote risico’s en klimaatschade te voorkomen, moeten we ons aanpassen aan de gevolgen. Dat kan door bebouwde en landelijke gebieden klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Het biedt óók een mooie kans om de leefomgeving direct aantrekkelijker en gezonder in te richten. Klimaatadaptatie vraagt een integrale aanpak, samen met veel andere partijen én inwoners. Het is slim om aan te sluiten bij onderwerpen zoals het vervangen van riolen, wijken van het gas af, nieuwbouw en transformatie of herstructurering van wijken. Maar het vraagt wat anders van bestuurders en volksvertegenwoordigers dan wanneer je een project helemaal zelf kunt formuleren en uitvoeren.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.