Grip op een GR: voorbeeld moties

Veel gemeenteraden willen op regionaal niveau meer afstemming om grip te krijgen op gemeenschappelijke regelingen (GR’en). Ook de Raad van State adviseert dit in hun advies over de aanpassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het gevoel van onvoldoende grip op de GR is voor de gemeenteraden in Rivierenland aanleiding geweest om in 2019 een drietal moties aan te nemen.

Synchroniseren agenda’s

Deze motie roept de griffiers op om de vergaderschema’s met elkaar af te stemmen. Meer afstemming betekent ook meer mogelijkheden om de grip op de gemeenschappelijke regelingen te versterken. Een eerste stap is gezet door in de vergaderschema’s 2021 vaste momenten op te nemen, waarop bijeenkomsten van verbonden partijen kunnen plaatsvinden en duidelijke afspraken te maken over de termijnen voor de aanlevering van begrotingen en jaarrekeningen en de zienswijzen hierop.

Naar de motie ‘Grip op samenwerkingsverbanden – Synchroniseren agenda’s’

Transparantie van gemeenschappelijke regelingen

Deze motie roept de vertegenwoordigers in de besturen van de gemeenschappelijke regelingen op om te zorgen voor digitale toegankelijkheid van de vergaderingen en te zorgen voor een juiste en tijdige terugkoppeling van de besluiten. Transparantie van het openbaar bestuur is in onze huidige samenleving een must. Ook hier zijn de eerste stappen gezet.

Naar de motie ‘Transparantie gemeenschappelijke regelingen’ 

Informatievoorziening vanuit de colleges

Via deze motie zijn de colleges opgeroepen om via een uniform informatieprotocol duidelijke informatieafspraken te maken. Het doel was de raad goed en tijdig te informeren. Er wordt regionaal overleg gevoerd over de invoering van een uniform informatieprotocol. De uitkomsten hiervan verwacht de regio eind 2020/begin 2021.

Naar de motie ‘Grip op samenwerkingsverbanden – Informatievoorziening vanuit college’

Initiatief Raadskring regio Rivierenland

Er is ook een vierde motie ‘Grip op samenwerkingsverbanden – Initiatief Raadskring regio Rivierenland‘ aan de orde geweest. Het doel van deze motie is om de raden als hoofd van de gemeenten meer in stelling te brengen door met elkaar aan de voorkant de verbinding te zoeken en een platform te bieden om ideeën en opvattingen te kunnen uitwisselen. Deze motie is niet door alle gemeenteraden aangenomen, maar de initiatiefgroep is wel van start gegaan. Door de perikelen rond COVID-19 is de start van de pilot vertraagd.

PlenaireTalkshowGBD

Inspirerende Gelderse Bestuurdersdag over gevolgen COVID-19

Op vrijdag 2 november keken iets meer dan 90 Gelderse bestuurders van gemeenten, provincie en waterschappen naar de online Gelderse Bestuurdersdag, georganiseerd door de Gelderland Academie. Momenteel bepaalt COVID-19 grotendeels ons werkende en persoonlijke leven, ook dat van bestuurders. Tijdens de Gelderse Bestuurdersdag blikten we daarom terug op de afgelopen veelbewogen periode, maar keken we ook naar de toekomst.

Inspiratie en energie

De Gelderse Bestuurdersdag is een dag van ontmoeten en kennis delen. Helaas kon dat vanwege de COVID-19-maatregelen dit keer niet fysiek. Juist in deze tijd in het belangrijk om samen te komen en de verbinding met elkaar te zoeken, dus was er een online alternatief. Tijdens de Gelderse Bestuurdersdag was er ruimte voor vragen en interactie met de kijkers thuis. Met nieuwe inspiratie en energie kunnen de bestuurders weer verder aan de slag met hun werkzaamheden.

Terugkijken

In de plenaire talkshow ging dagvoorzitter Roos Moggré in gesprek met Commissaris van de Koning John Berends, de locoburgemeester van Heerde Wolbert Meijer en directeur van GGD Gelderland Zuid Moniek Pieters over het afgelopen jaar. Hoe hebben zij deze tijd ervaren? Daarna besprak Roos met Marcel Boogers zijn onderzoek naar de invloed van COVID-19 op het werk van bestuurders. Ook Jeroen van Gool (Wethoudersvereniging) en voorzitter van VNG Gelderland René Verhulst vertelden hun ervaringen. Na het plenaire deel konden de deelnemers een keuze maken uit één van de volgende inspiratiesessies: Burgergeluk, Diversiteit in het openbaar bestuur in crisistijd en Leiderschap in crisistijd. De gastsprekers gaven tips en handvatten aan de deelnemers hoe om te gaan met de moeilijkheden in deze tijd en wisselden ervaringen uit met elkaar.

Kijk hier de plenaire talkshow terug